Matilde Lissau
Sygehusvej 6
3700 Rønne
6162 1848
 
 
 
 
 
 
Mit CV

Medlem af Det Radikale Venstre på Bornholm.

Uddannelse
Typograf, Folkeskolelærer (geografi og samfundsfag),
Diplom i ledelse og naturvidenskab
Cand. Pæd. i geografi
Account Manager IT
tre år på Politstudiet.

Arbejder som indlejning- og ejerrådgiver hos DanCenter Bornholm.
Tidligere skoleleder på henholdsvis Sydbornholms Privatskole og Svaneke Friskole.
Tidligere lærer på Roholmskolen i Albertslund og Bodilsker skole.

Mærkesager
 
Uddannelse
Gøre Bornholm til en uddannelsesø. Bornholm skal have et bredt, velfungerende og attraktivt uddannel-sesudbud fra 0-klasse og frem.

Vi skal have et velfungerende uddannelsesudbud, der fastholder og tiltrækker. Jeg er stor tilhænger af flere af de tiltag, der er kommet i kommunen med fokus på de helt små og familier i udsatte positioner.
Hjertet er grønt – hvorfor jeg siden Bornholmerdøgnet har været med i en arbejdsgruppe, der har udvik-let strategi og handleplaner for udbredelsen af Grøn dannelse til hele den bornholmske befolkning; dog i første omgang med fokus på børn og unge.

Ældreplejen og borgere i udsatte positioner
Der må være et eller andet, vi gør forkert, når ansatte i ældreplejen og andre omsorgs-stillinger har en af de højeste fraværdsstatistikker. Dette skal undersøges og ændres. Jeg er tilhænger af mere frihed til både borgere og personale og en total afskaffelse af det nuværende tidsstyringstyrani. Tilliden til ansat-te skal styrkes og friheden skal gives tilbage til de varme hænders team. Ligeledes skal visiteringen gennem et eftersyn. Er systemet til for kommunens eller borgernes skyld? Kan man afbureaukratisere visitationen?
Jeg brænder også for de borgere, der med et dårligt ord kaldes ”udsatte”. I BørneAlliancen foretrækkes en anden retorik. Man omtaler dem som borgere i ”udsatte positioner”. Det er en vigtig skelnen, for det sidste udtryk peger på muligheden for at flytte sig UD af fastlåste positioner, Og på, at det skal man nogle gange have hjælp til. Nogle mere end andre, men hjælp skal der til. Som god radikal er jeg til-hænger af, at de bredeste skuldre må bære de tungeste læs; det gælder også her.
Som tidligere lærer og skoleleder har jeg gentagne gange været frustreret over langsommeligheden i sagsbehandlingen på områder, der gælder børn i udsatte positioner. For eksempel oplever mange for-ældre til børn med diverse diagnoser, at systemet er tungt og fuld af mistillid, og Bornholm kan som den lille ø, vi er, måske ikke altid magte at give det allerbedste tilbud til et barn med hen specifik diagnose Men noget kan vi, og det skal vi blive bedre til og så være ærlige om det, vi ikke kan.

Entreprenørskab og erhvervsliv
Der var engang en klog mand, der fortalte mig, at man er mest innovativ i alderen 0-23 år. Derefter afta-ger innovationskompetencen. Fra 24-65 år er man til gengæld vanvittig produktiv. Jeg kunne godt tæn-ke mig at den erkendelse trængte igennem i erhvervslivet, at erhvervsliv, kommune og organisationer tværfagligt samarbejdede med konkrete projekter og gerne projekter, der understøtter den grønne om-stilling. Bornholms Landbrug er i gang, de løfter pt. sig selv fremad.
På Bornholm har vi en stor bredde af innovatører og entreprenører inden for mange forskellige brancher – fødevarer – kultur – produktion osv. Kommunen er en væsentlig forudsætning for, at det er nemt at drive virksomhed på Bornholm. Bornholm har ikke ligget højest på listerne for at være virksomhedsvenli-ge – tværtimod. Det må vi kunne gøre noget ved.
Op til valget indsamler jeg oplysninger om barrierer og udfordringer for virksomheder for at kunne have konkrete forslag til ændringer, som både styrker Bornholms erhvervsliv, og samtidig er med til at skubbe til den grønne omstilling.

Klima og bæredygtighed lokalt
Affald – vi skal have styr på vores affald – det skal kort og godt minimeres – og 100 % genanvendes.
Plastik – et stigende problem og en globaludfordring; der skal sats på 100% genanvendelse, samt stop af udledning af alt plastik til vores omkringliggende hav, samt indsamling af det der er der nu.
Ren luft – flere hybrid- og elbiler på de Bornholmske veje – udbygning og forenkling af ladestandernet-tet og tilgængeligheden til elopladning på hele øen.
Rent vand og havvand – målrettet indsats over for jordbrug, så det ikke skader vores vand. Samarbejde med landbrug, industri og borgere mod mere bæredygtig beskyttelse af vores vand.
Biodiversitet – udbredelse nu – vi kan som menneskehed ikke længere tåle, at arter bliver udryddet på grund af os.
Bæredygtig energi og bygninger – opvarmning skal koncentreres om el-opvarmning, primært fra vind og solenergi.
 
   
 
 
 
Webmaster  | nebbesen@pm.me