Bestyrelsen / Vedtægter

Vedtægter

 

Vedtægter  vedtaget på ordinær generalforsamling, den 9. april 2013

§1 – Foreningens navn
Foreningens navn er Bornholms Radikale Venstre.

§ 2 - Medlemskab
Ethvert medlem af Det Radikale Venstre, der er bosiddende i Bornholms Storkreds, er medlem af Bornholms Radikale Venstre.

§ 3 – Foreningens formål
Foreningens formål er, at:

fremme Det Radikale Venstres politik
skabe størst mulig medlemstilslutning til foreningen
bidrage til den demokratiske debat om såvel lokalpolitiske, regionspolitiske som landspolitiske spørgsmål
lede Det Radikale Venstres arbejde i kommune og storkreds
vælge medlemmer til landsforbundets hovedbestyrelse og udvalg
vælge delegerede til lans- og regionsmøder
opstille radikale kandidater og forestå valgkamp

§4 – Generalforsamlinger
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Indkaldelse til ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger samt opstillingsmøder skal ske skriftligt til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel og angivelse af dagsorden.

På ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger samt opstillingsmøder er alle medlemmer valgbare og har møde-, tale- og stemmeret.

 

Ordinær generalforsamling
Den ordinære generalforsamling afholdes i april måned. Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Fremlæggelse af formandens beretning til orientering
Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
Behandling af indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent for det følgende år
Valg af formand
Valg af næstformand
Valg af 3 til 5 bestyrelsesmedlemmer
Valg af mindst 2 suppleanter til bestyrelsen
Valg af 1 revisor
Valg af 1 revisorsuppleant
Politisk drøftelse
Beslutning om opstillingsform ved folketingsvalg
Valg af folketingskandidat(er)
Valg af kandidat til Europa-Parlamentsvalget
Valg af suppleant for kandidat til Europa-Parlamentsvalget
Valg af 2 hovedbestyrelsesmedlemmer
Valg af 2 hovedbestyrelsessuppleanter
Valg af repræsentanter til landsudvalg i henhold til Landsforbundets vedtægter
Valg af delegerede til landsmødet
Valg af delegerede til regionsmødet
Evt.
 

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Ekstra ordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 3 af bestyrelsens medlemmer eller mindst 1/5 af foreningens medlemmer indgiver skriftlig begæring derom med motiveret forslag til dagsorden.

En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at formanden har modtaget anmodning om afholdelse.

Fristen for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan efter udskrivning af folketingsvalg, hvis situationen kræver det, reduceres til 4 dage.

Opstillingsmøde
Opstilling af kandidater til kommunevalget sker på et opstillingsmøde, der skal afholdes senest 6 måneder før et kommunalvalg.

Anmeldelse af kandidater kan ske på selve opstillingsmødet, dog senest ved mødets begyndelse.

Dagsorden for opstillingsmødet skal mindst indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Sidste frist for anmeldelse af kandidater
Præsentation af de anmeldte kandidater
Opstilling af kandidatliste
Nummerering af kandidaterne sker ved en afstemning, hvor der anvendes pointmetoden.

Eventuel bemyndigelse til bestyrelsen om udvidelse af kandidatlisten.
Der skal være flertal for en sådan udvidelse i både bestyrelsen og blandt kandidaterne på den gældende kandidatliste.

Beslutningen eller eventuel bemyndigelse til bestyrelsen om indgåelse af valgforbund
Hvis bestyrelsen skal indgå valforbund forudsætter dette, at der er flertal for dette såvel i bestyrelsen som blandt kandidaterne på kandidatlisten.

Eventuelt
 

Den opstillede kandidatliste anmeldes ved valget som sideordnet.

  
§5 – Bestyrelsen
Konstituering af bestyrelsen, herunder valg af sekretær og kasserer, sker på det første møde efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen indkaldes, når formanden finder det fornødent, eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom.

Bestyrelsen er beslutningsdygtige, uanset det fremmødte antal bestyrelsesmedlemmer, når en sag er optaget på den udsendte dagsorden, og dagsordenen er udsendt senest 2 dage før bestyrelsesmødet.

Hvis en sag ikke er optaget på den udsendte dagsorden, er bestyrelsen beslutningsdygtig, hvis mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer stemmer for at optage sagen på dagsordenen.

Foreningen tegnes ved underskrift af formand og ét bestyrelsesmedlem.

§6 Regnskab
Regnskabsår
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Medlemskontingent og – rettigheder
Medlemskontingentet, der opkræves af landsforbundet, forfalder den 1. januar i det år, for hvilket kontingentet gælder.

Medlemsrettigheder forudsætter rettidig indbetaling af forfaldent kontingent. For ny indmeldte medlemmer opnås medlemsrettigheder dog først 14 dage efter indbetaling af forfaldent kontingent.

Revision
Revisorerne har pligt til mindst en gang i løbet af regnskabsåret at gennemgå foreningens regnskab og bilag samt kontrollere beholdningens tilstedeværelse.

§7 – Afstemningsregler
Alle valg og afstemninger foretages som fastsat i landsforbundets vedtægter og i landsforbundets supplerende bestemmelser herom.

§8 – Andre bestemmelser
Hvis der måtte være uoverensstemmelser mellem bestemmelserne i foreningens og landsforbundets vedtægter, er bestemmelserne i landforbundets vedtæger gældende.

§9 – Vedtægtsændringer
Ændringer af vedtægterne kan kun ske på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget er optaget som selvstændigt punkt på dagsordenen med angivelse af forslagets ordlyd.

Ændringer af vedtægterne kræver, at 3/5 af de fremmødte medlemmer stemmer for ændringsforslaget.

 

§10 – Opløsning
En eventuel opløsning af foreningen skal ske efter konsultation med landsforbundets forretningsudvalg og efter dettes anvisninger.

 

 

 
Webmaster  | nebbesen@pm.me